Farebny kod rezistorov online dating kristen dating side Tårnby

Rated 4.94/5 based on 610 customer reviews

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5.

septembra 2007 , ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Text s významom pre EHP) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5.

Pre výrobcov zariadení je tiež dôležité, aby mali prístup k určitým informáciám, ktoré môžu poskytnúť len výrobcovia vozidiel, a to sú technické informácie vrátane výkresov, ktoré sa požadujú pre vývoj dielov pre trh s náhradnými dielmi.

Rovnako je dôležité, aby výrobcovia poskytli nezávislým prevádzkovateľom jednoduchý prístup k informáciám s cieľom zabezpečiť opravu a údržbu vozidiel na plne konkurenčnom trhu.

S cieľom umožniť výrobcom prispôsobiť nové zosúladené postupy by sa mala umožniť dostatočná doba prípravy pred tým, než sa typové schválenie Spoločenstva stane povinným pre vozidlá, ktoré patria do inej kategórie než M, ktoré si vyžadujú viacstupňové schválenie, pretože tento postup sa bude vzťahovať na výrobcov karosérií, ktorí budú musieť nadobudnúť dostatočné skúsenosti v tejto oblasti, aby sa nevyhnutné postupy mohli riadne vykonávať.

Pretože bezpečnosť vozidiel kategórie M je dôležitá, počas prechodného obdobia, keď národné typové schválenie je stále platné, aby mohli výrobcovia získať skúsenosti s typovým schválením ES vozidla, je potrebné, aby tieto vozidlá spĺňali technické požiadavky harmonizovaných smerníc.

Tieto opatrenia by sa mali uplatňovať len na obmedzený počet častí alebo vybavení.

Zoznam týchto častí alebo vybavení a následné požiadavky by sa mali vypracovať po porade so zainteresovanými stranami.

V súlade so smernicou 1999/468/ES by sa mali pre takéto naliehavé prípady schváliť nevyhnutné zmeny a doplnenia jednotlivých smerníc alebo nariadení.Hlavným cieľom právnych predpisov týkajúcich sa schvaľovania vozidiel je zabezpečiť, aby nové vozidlá, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú uvedené na trh, poskytovali vysoký stupeň bezpečnosti a ochrany životného prostredia.Tento cieľ by sa nemal narušiť tým, že sa určité časti alebo vybavenia dodatočne namontujú po uvedení vozidiel na trh alebo do prevádzky v premávke.Doteraz boli výrobcovia, ktorí vyrábali vozidlá v malých sériách, čiastočne zbavení výhod vnútorného trhu.Skúsenosti ukázali, že bezpečnosť na cestách a ochrana životného prostredia by sa mohla výrazne zvýšiť, ak by sa vozidlá malých sérií celkom začlenili do systému typového schválenia vozidiel Spoločenstva, počínajúc kategóriou M S cieľom zabrániť zneužitiu by sa mal akýkoľvek zjednodušený postup pre malé série vozidiel obmedziť na prípady veľmi obmedzenej výroby; je preto nevyhnutné presnejšie určiť pojem malých sérií podľa počtu vyrobených vozidiel.

Leave a Reply